Menu Luk

Vedtægter for Gentofte Kvæggræsserlaug

Vedtaget på ordinær generalforsamling 24. februar 2019

§1. Foreningens navn og oprettelse

Foreningens navn er Gentofte Kvæggræsserlaug. Foreningens hjemsted er Gentofte kommune. Gentofte Kvæggræsserlaug er oprettet med initiativ fra borgere og Gentofte Kommune, men er derudover en uafhængig, selvstændig forening.

§2. Foreningens formål

Foreningen tjener tre hovedformål i ikke-prioriteret rækkefølge:

 • Naturpleje i Gentofte
 • At anvende kvæg til afgræsning, og hvor kvæget opdrættes med udgangspunkt i dyrevelfærd og så vidt muligt på et økologisk, forsvarligt grundlag. Kødet fordeles mellem medlemmerne.
 • Formidling om dyr, mad, etik og natur

§3. Medlemsoptagelse, kontingent og andele

A. Alle borgere over 18 år kan optages som medlemmer.

B. Et medlemskab forudsætter betaling af foreningskontingent.

C. Beløbet fastsættes på generalforsamlingen.

D. Medlemskabet giver mulighed for at komme med i kvægpasser-teamet – og dermed mulighed for at aftage en kødandel.

E: De direkte udgifter til kvæget akkumuleres hen over året, og betales af de medlemmer, der modtager kødandele.

F. Bestyrelsen beslutter:

  • Om der betales forhøjet kontingent for at være med i kvægpasser-teamet.
  • Størrelsen på det forhøjede kontingent, som maksimalt må være 15 % af den gennemsnitlige forventede pris for en kødandel.
  • Hvor meget der skal betales som forudbetaling for at modtage en kødandel. Som udgangspunkt skal den svare til prisen for en kødandel i det godkendte budget og maksimalt dette.

G. Hvert kreatur er delt op i op til 8 andele.

H. Det er som udgangspunkt ikke muligt, at have mere end en andel pr. medlem:

  • Såfremt antallet af interesserede aftagere af kødandele overstiger antallet af kødandele, fordeles kødandelene mellem de interesserede medlemmer ved lodtrækning
  • Bestyrelsen og aktive suppleanter har fortrinsret til at aftage hver EN kødandel.
  • Er der overskydende andele tilgængelige, vil disse kunne fordeles ved lodtrækning blandt interesserede medlemmer, der ønsker en ekstra kødandel

I. Andele kan ikke overdrages eller sælges til andre uden bestyrelsens godkendelse.

J. Depositum returneres ikke ved udmeldelse af foreningen, medmindre dette godkendes af bestyrelsen.

§4. Medlemsforpligtelser

 • Medlemmer der misrøgter sine forpligtelser kan ekskluderes af bestyrelsen.
 • Ved eksklusion mistes alle rettigheder i forhold til foreningen. Foreningen hæfter kun med sin formue og foreningsmedlemmer hæfter ikke personligt.
 • Foreningens medlemmer skal følge bestyrelsens anvisninger vedrørende tilsyn og omgang med dyrene.
 • Medlemmerne skal endvidere følge naturbeskyttelseslovens bestemmelser vedrørende færdsel i naturen, samt eventuelle særlige regler fastsat af Gentofte Kommune, og har således ingen form for udvidet færdselsret på området.

§5. Medlemsrettigheder

Medlemmer, der har indbetalt årskontingent 14 dage før den årlige generalforsamling, indkaldes til denne. Ved slagtning af dyrene fordeles kødet kvalitetsmæssigt ligeligt mellem medlemmerne i forhold til deres andele.

§6. Regnskab

Foreningens regnskab følger sæsonen, som løber fra 1. januar til 31. december, og forelægges på den ordinære generalforsamling. Det er generalforsamlingen, der tager stilling til anvendelse af regnskabets over- eller underskud.

§7. Generalforsamling

 • Generalforsamlingen afholdes i første kvartal.
 • Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 • Kun medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.
 • Hvert medlem har én stemme, og beslutninger træffes ved simpelt flertal.
 • Der kan afgives stemme ved hjælp af fuldmagt, hver stemmeberettigede kan højst medbringe 3 fuldmagter.

§8. Indkaldelse til og afholdelse af generalforsamling

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse skal indeholde dagsorden for generalforsamling. Indkaldelse kan ske ved email. Bestyrelsen skal have indkomne forslag i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§9. Dagsorden for generalforsamling

Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

4. Foreliggende forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

5. Foreningens udvikling – åben debat

6. Fremlæggelse af budget samt godkendelse heraf

7. Valg af bestyrelse

8. Valg af revisor

9. Eventuelt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde. Afstemning sker ved håndsoprækning med mindre andet begæres.

§10. Ekstraordinær generalforsamling

Kan indkaldes af bestyrelsen eller af mindst halvdelen af medlemmerne. Skal indkaldes efter samme regler som ordinær generalforsamling.

§11. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5/7 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år, således at halvdelen af bestyrelsen er på valg i ulige år, halvdelen i lige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand. Ved eventuel stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er forpligtet til at vedligeholde foreningens hjemmeside www.genko.dk

Bestyrelsen fastlægger pasningsskema og øvrige aktiviteter som medlemmerne skal deltage i. Bestyrelsen er ansvarlig for, at slagtning sker ud fra gældende lovgivning.

§12. Tegningsberettigelse

Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer “formand, næstformand og/eller kasserer”. Bestyrelsen kan dog vedtage at give en nærmere begrænset prokura til en eller flere af bestyrelsens medlemmer.

§13. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte på generalforsamlingen eller almindeligt flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

§14. Foreningens ophør

Foreningen kan ophæves på en ekstraordinær generalforsamling ved simpelt flertal. Eventuel formue (efter at foreningen er gældfri og andelsdeposita er returneret) doneres til Danmarks Naturfredningsforening.

Vedtaget på ordinær generalforsamling i Gentofte marts 2020.